4. kvadrant Vítězného náměstí
Mezinárodní architektonická soutěž
Praha - Česká republika

Místo

Již před 100 lety vznikl urbanistický koncept Antonína Engela, podle kterého byly postupně vystavěny Dejvice. Struktura území je založena na osové, symetrické kompozici s ústředním prostorem Vítězného náměstí, od kterého se vše odvíjí. Severozápadní kvadrant Vítězného náměstí však není dodnes zastavěn, náměstí není uzavřeno a původní urbanistická koncepce ztrácí na čitelnosti. Společnost Fourth Quadrant s.r.o. společně s Vysokou školou chemicko-technologickou plánují toto prázdné místo ve struktuře Dejvic zastavět.

Chcete lépe porozumět území 4. kvadrantu? Informace o jeho historii, ale i plánech zadavatelů, Vysoké školy chemicko-technologické, hl. m. Prahy a městské části Praha 6 naleznete v záznamu z odborné debaty, která proběhla 28. června 2022 v Národní technické knihovně v Dejvicích.

Vymezení řešeného a zájmového území

Řešené území je z jihu ohraničeno uliční čarou založenou v ulici Evropská a z východu uliční čarou v ulici Jugoslávských partyzánů. Směrem do Vítězného náměstí a ulice Šolínovy je řešené území vymezeno po hranu pozemků, které jsou v majoritním vlastnictví společnosti Fourth Quadrant a VŠCHT. 

V okolí řešeného území je vymezena zóna zájmového území, tedy území, ve kterém budou navazující veřejná prostranství intenzivně ovlivněna dostavbou 4. kvadrantu.

Majetkoprávní vztahy 

Většinovým vlastníkem pozemků v řešeném území je zadavatel soutěže – společnost Fourth Quadrant s.r.o., která sdružuje realitní společnosti Penta Real Estate, Sekyra Group a Kaprain. Při křížení ulice Šolínova a prodloužení Technické ulice je pozemek v majetku Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Součástí řešeného území jsou i pozemky ve vlastnictví hlavního města Prahy a Dopravního podniku hlavního města Prahy, a. s.

Východiska pro návrh dostavby 4. kvadrantu

Urbanistická struktura území Dejvic byla založena ve 20. letech minulého století podle Engelovy urbanistické koncepce. Dnes je území regulováno platným územním plánem Prahy. Východiskem pro soutěž jsou však i dvě urbanistické koncepce, které řeší navazující veřejná prostranství.

1/ Engelova urbanistická koncepce – 1924

Základním východiskem pro návrh zástavby 4. kvadrantu je Engelova urbanistická koncepce Dejvic z roku 1924. Podle ní byla v 1. polovině 20. století postupně realizována základní struktura veřejných prostranství s centrem na Vítězném náměstí. Dle Engelova návrhu byly postaveny bloky činžovních domů v pravoúhlé části náměstí, sídlo Generálního štábu Armády ČR a v areálu kampusu budova dnešní Vysoké školy chemicko-technologické a Kloknerův ústav. V druhé polovině 20. století byla urbanistická struktura postupně doplňována novými objekty.

2/ Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy – 1999

Engelova urbanistická koncepce je zakotvena i v platném územním plánu, který stanovuje základní limity pro zástavbu 4. kvadrantu. Podle něj je řešené území součástí plochy s rozdílným způsobem využití SMJ – smíšené městského jádra a tzv. plovoucí značkou ZVS – zvláštní komplexy občanského vybavení, vysokoškolské. 

3/ Koncepční studie Vítězné náměstí – 2020

V roce 2018 Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy uspořádal mezinárodní urbanisticko–architektonickou soutěž o návrh na celkové řešení Vítězného náměstí. Předmětem soutěže bylo řešení prostoru Vítězného náměstí se všemi urbanistickými a dopravními vazbami v dané lokalitě a vytvoření veřejného prostranství reprezentativního a pobytového charakteru. Zvítězil soutěžní návrh studia Pavel Hnilička Architects and Planners, který v roce 2020 dopracoval soutěžní návrhu do podoby koncepční studie.

4/ Budoucnost Kampusu Dejvice, Koncepce revitalizace veřejného prostoru – 2021

V roce 2021 zpracoval ateliér MCA pro IPR Praha koncepci veřejných prostranství Kampusu Dejvice. Studie se věnuje celkové revitalizaci veřejných prostranství ve vysokoškolském areálu, která by měla získat na atraktivitě nejen pro studenty, ale také pro občany, kteří sem chodí relaxovat.

Současný stav území

Hlavní Město Praha Městská část Praha 6 IPR Penta Sekyra Kaprain Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ON plan