4. kvadrant Vítězného náměstí
Mezinárodní architektonická soutěž
Praha - Česká republika

4. Kvadrant

Do soutěže se přihlásilo celkem 44 týmů ze kterých porota, na základě jejich portfolií, vybrala devět účastníků soutěže. Ti připravili koncept návrhu dostavby 4. kvadrantu pro první fázi soutěže. Po 2. soutěžním workshopu pak porota vybrala pět týmů, které postoupily do 2. fáze soutěže. Tyto týmy odevzdaly 19. května své finální návrhy dostavby 4. kvadrantu.

V rámci veřejné konzultace mohl kdokoli podat komentář ke kterémukoli z pěti návrhů týmů
zařazených do užšího výběru 2. fáze soutěže. Komentáře bylo možné podávat do neděle 11. června 2023. Všechny vaše komentáře byly shrnuty ve zprávě a poskytnuty soutěžní porotě před jejím závěrečným jednáním.

Soutěžní návrhy 2. fáze soutěže

Tým 20: Benthem Crouwel Architects, Opočenský Valouch Architekti, Rehwaldt Landscape Architects, PUDIS, AED

Nový pohled na Engela

Plán rozvoje 4. kvadrantu je dlouho očekávané dokončení původního návrhu Vítězného náměstí architekta Antonína Engela a náš návrh se navrací k jeho původnímu záměru. Zároveň nabízí nové možnosti pro diverzifikaci veřejného prostoru tak aby přilákal různorodé skupiny residentů, návštěvníků a uživatelů. 

Historie Vítězného náměstí je úzce spjata se vznikem samostatné Československé republiky. Neoklasicistní architektura a velkolepé urbanistické rozvržení symbolizují význam demokratických hodnot. Tyto hodnoty jsou i v dnešní době velmi důležité a silné, ale jejich význam se rozšířil do přístupnějšího a inkluzivnějšího prostředí. Náš návrh akcentuje a využívá potenciál smíšené zástavby – která formuje „demokratickou architekturu“ – rozmanitého programu funkcí, typologie budov a veřejného prostoru, městského mobiliáře, který nabízí něco pro každého. Hledáme takové řešení, které by přispělo k vyváženému ekonomickému, kulturnímu a sociálnímu životu celé komunity a bylo zároveň funkční a estetické. 

Otevřením Engelovy geometrie veřejnosti, vyniknou kvality kontrastu prostorů podél ulice Technická. Na jedné straně je to nové náměstí, definované okolními budovami, a vybízející návštěvníky ke společné interakci a oslavě všedního života. Na druhé straně je to tradiční rezidenční blok, který obepíná polo soukromou zelenou oázu a nabízí báječné životní prostředí. Parter rezidenčního bloku je propustný a charakterizují jej otevřené fasády, přívětivé vstupy, neformální  uličky, průchody a malá náměstí. První podzemní podlaží  rezidenčního bloku je propojeno s vestibulem metra A, obchody, tržnicí, kulturním centrem a kancelářskou budovou a budovou univerzity. Tato hladká integrace nabízí další možnosti využití veřejného prostoru a života. 

Rozložení jednotlivých a unikátních budov je pečlivě promyšleno a navrženo tak, aby vytvořilo jeden rozmanitý a snadno rozpoznatelný celek. Výsledkem je holistický, inkluzivní a přívětivý urbanismus, který má bohatý význam: koláž různorodých tvarů a míst v lidském měřítku, ve kterých se každý cítí být vítán.

Benthem Crouwel Architects: Pascal Cornips, Sophie Hengeveld, Zsa-Zsa Brouwers, Menno Ruijter, Bart Bonenkamp, Willem Jan van der Gugten, Kaj van den Berg, Maarten Abe Neijenhuis

Opočenský Valouch Architekti: Jiří Opočenský, Františka Chaloupková, Ondřej Králík, Kateryna Bondarenko, Ondřej Suk, Oksana Džabarjan, Anna Blažková

Rehwaldt Landscape Architects: Till Rehwaldt, Garth Woolison, Eliška Černá

PUDIS: Jiří Kašpar, Michal Rebec

AED: Zbyněk Randsdorf, Jan Bárta,

Tým 32: Cityförster, Studio Perspektiv 

Historie, současnost, budoucnost

#1 Dokončit Engelovu vizi Vítězného náměstí s ohledem na nové potřeby města s chytrým mixem funkcí, které do Dejvic přinesou novou energii.

Dostavba půlkruhu Vítězného náměstí ukáže sílu geometrické vize a dokončí hlavní osu kampusu ČVUT. Stane se novým cílem pro studenty, obyvatele Dejvic i celé Prahy. Díky napojení na městskou infrastrukturu s různorodými prostory a vyváženým funkčním mixem, vytvoříme blok plný života v každém okamžiku dne i průběhu roku. 

#2 Vytvořit nový urbanistický koncept symetrických bloků s kvalitním veřejným prostranstvím, propojeným a prostupným všemi směry, podporující aktivaci parteru města.

Dva sousedící bloky mají stejnou stopu, ale unikátní kontext. Západní ukončuje ve svém středu Zikovu ulici zapuštěným náměstím. Funguje jako administrativní a univerzitní místo plné života. Severní část

je čistě obytná a skládá se z hybridního bloku s polouzavřeným vnitroblokem, který slouží jako klidné zákoutí pro své obyvatele a návštěvníky. Oba bloky jsou napojeny ze všech stran na klíčové pěší cesty, a díky tomu jsou prostupné a nevytváří bariéry. Parter do města je otevřený menším provozům k aktivaci ulic. Směrem do vnitrobloků parter nabízí každodenní posezení a klid v rušném městě.

#3 Navrhnout architekturu inspirovanou Dejvicemi, která přináší nové příležitosti pro bydlení, práci, vzdělávání a kulturu, místní komunitu i návštěvníky.

Každá z fasád má jinou strukturu, která reflektuje funkci domu, jeho kontext a orientaci. Vzniká tak mix, který odpovídá měřítku typických dejvických domů s bohatou materiálovou paletou a drobnými detaily. Plasticita fasád bytových domů umožňuje další zabydlení. Velké administrativní a institucionální budovy doplňují parter svými atrii, které budou žít i v zimních měsících. Koncepce návrhu je otevřená k dalšímu dopracování s investory jednotlivých staveb. Kulturní centrum napojené na konci Technické ulice reprezentuje nový bod pro kulturní osu Dejvic.

#4 Navrhnout efektivní a udržitelnou strukturu s kvalitním materiálovým řešením, která obstojí v čase a přispěje nejen k řešení klimatických problémů současného města, díky chytré infrastruktuře.

Návrh udržitelného urbanismu a veřejných prostor vyžaduje multidisciplinární přístup. Navrhujeme budovy s vysokou energetickou účinností, ale také dobře zpracovaným přilehlým veřejným prostranstvím, které podporuje formy udržitelné dopravy. Návrh zelené infrastruktury se skládá z husté sítě plošných i bodových vegetačních prvků jako např. výsadby trvalek nebo aleje stromů. Zelená infrastruktura pomáhá snižovat účinek tepelného ostrova, zlepšuje kvalitu ovzduší a zadržuje dešťovou vodu ze zpevněných povrchů a střech budov. V návrhu jsou využity udržitelné materiály jako např. dřevo nebo recyklované materiály. Preferujeme využití lokálních materiálů.

Cityförster: Martin Sobota, Piotr Kalbarczyk, Jona Fani, Anneke Sandow, Petre Simonescu, Edoardo Facchinelli

Studio PerspektivMartin Stára, Ján Antal, Silvia Snopková, Barbora Kuciaková, Monika Škardová, Martin Křivánek, Ľuba Ondrejkovičová

Tým 28: A69 - architekti, Eiko Tomura Landscape Architects, Projekce Delta, TechOrg, Atelier Promika, Ecoten, Off.land

V prvním kole soutěže jsme definovali jako hlavní ambici našeho návrhu vytvořit MÍSTO, KTERÉ SPOJUJE …. prostory, lidi a děje do uceleného, strukturovaného a přehledného urbánního prostředí centra Dejvic a celé městské části Praha 6.

Od počátku bylo pro náš návrh zásadní respektovat vžité tendence urbánního užívání a postavení Vítězného náměstí v chování lidí, v dynamice města a životě městské části. 

Náš návrh se vrací k jednotlivým tématům návrhu Antonína Engela. Klíčová je pro nás jeho vize pro Technickou ulici, kterou Engel vytyčil jako univerzitní třídu ukončenou triumfálním obloukem vůči Vítěznému náměstí a vypointovanou výškovou budovou rektorátu na severu. Soustředíme se na jasné prostorové vymezení univerzitní třídy a její vztah k Vítěznému náměstí. Cítíme, že každý prostor má jinou funkci a hierarchii v systému veřejných ploch Dejvic. Vítězné náměstí, svým měřítkem a využitím konstituuje zejména obchodně-reprezentační funkci centra městské části Prahy 6. Technická ulice a její křížení se Šolínovou, kde zakládáme Piazzettu, pak jako více komunitní a kulturně-společenský prostor.

V návrhu posilujeme rozdílné charaktery obou náměstí. Obchodní charakter Vítězného náměstí posilujeme linií průběžné obchodní pasáže napojené na stanici metra Dejvická. 

Naopak Piazzetta je platformou pro dvojici veřejných institucí VŠCHT a Kulturního centra, které svým programem a otevřeností vyživují kulturně-obchodní osu Dejvic a stabilizují její průběh na rozhraní vysokoškolského kampusu a městské struktury. Vnímáme tento prostor, jako platformu pro otevřenou komunikaci jako bránu do centrálních Dejvic a současně bránu do akademického kampusu. Věříme v synergii obou institucí, díky kterým se může místo stát důležitým ohniskem posilující úlohu 4 kvadrantu, jako kulturně-společenského těžiště Dejvic, které by mělo nabýt celopražský význam. 

A69 - architektiBoris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig, Silvia Matisová, Kateřina Hrabcová,Jakub Krčmář, Jakub Matyáš, Michal Auxt, Roman Klimeš, Erik Hocke, Daniel Mudra, Jiří Neuvirt, Veronika Hanzlíková, Martin Fornůsek, Pavla Matějka Enochová, Ondřej Soukup, Ondřej Buš, Markéta Beránková

Eiko Tomura Landscape Architects: Eiko Tomura, Andrea Calabresi

Projekce Delta: Miloš Keltner

TechOrg: Ondřej Hlaváček

Atelier Promika: Jakub Kliment, Šárka Veselá

Ecoten: Jiří Tencar

Off.land: Vojtěch Myška

Kulturní stavby: Šimon Caban

Sociolog: Ivan Gabal

Vizualizace: Jan Darks

Tým 11: MVRDV, AED, Openfabric, Buro Happold

Zelený Kvadrant

Náměstí Vítězství a Dejvice v Praze 

Náměstí Vítězství vytváří srdce Dejvic v Praze 6. Během let se stalo jedním z nejúspěšnějších obvodů v Praze: šik, městský, populární, drahý a různorodý. Tvoří koherentní, krásnou a klasickou část města, kde se slavnostnost snoubí s životem. Jeho architektura je výrazná a ušlechtilá; Engelův urbanistický plán je koherentní, ale zároveň kreativní aplikací neoklasicistního urbanismu. 

Čtvrtá čtvrť 

Na Náměstí Vítězství, centrálním prostoru Engelova urbanistického plánu, chybí jedna část: 4. kvadrant. Engel ho navrhl jako vrchol náměstí, zejména díky zahrnutí monumentální brány směrem k Technické ulici. 

Dokončený urbanistický plán 

Náš návrh má za cíl dokončit Engelův urbanistický plán tím, že se vrátíme k jeho původním záměrům pro 4. kvadrant a aktualizujeme ho podle budoucích standardů. Navrhujeme dva bloky budov: jeden obsahuje požadované kanceláře a univerzitní budovu a druhý obsahuje program bydlení.

Filigrán 

Tyto objemy jsou vybaveny fasádou, která připomíná závoj; filigrán z nízkouhlíkového materiálu, který je ozvěnou Engelova původního návrhu a tvoří jádro projektu. Tento filigrán je jemně upravován pro různé programy a požadavky, vytvářející mnoho různých vztahů, vedoucí k nádherně různorodé čtvrti s vlastním charakterem. Někdy je intenzivně propojený a někdy mimořádně otevřený a přístupný. 

Zelený kvadrant 

A je zelený. Doslova, umístěním stromů a keřů za závojem, na balkónech a střechách a proti fasádám a zdím. Ale také z hlediska udržitelnosti, použitím nízkouhlíkových materiálů, infiltračních panelů s fotovoltaikou a kapacit pro zadržování vody. V průběhu času se Zelený kvadrant stane oázou bujné vegetace

MVRD: Winy Maas, Gideon Maasland, Gijs Rikken, Cas Esbach, Xiaohu Yan, Danielle Dalbosco, Guido Boeters, Bin Wei, Yue Shi, Lorenzo Mennuti, Justin Vermeulen, Apsara Flury

AED: Marek Aleš, Jakub Švejda, Šárka Schneiderová, Šimon Knettig

Openfabric: Francesco Garofalo, Jacopo Feslikenian, Asya Ataly

Buro Happold: Dirk Visser, Hans Gamerschlag, Nicholas Trouwels, Quirine Henry, Ifigeneia Papathanasiou

Tým 15: Pavel Hnilička Architects+Planners, Baumschlager Eberle Architects

Vítězné náměstí a jeho okolí bylo koncipováno jako monumentální reprezentativní prostor. Jako symbol hrdosti a síly nově vznikající demokracie. Během 20. století na sebe demokracie nechávala dlouho čekat, a tak i místo trpělivě čekalo na své dokončení. V dnešním stavu je toto území chápáno spíš jako rozsáhlá dopravní křižovatka, než jako původně zamýšlený symbol. 

Území nabízí řadu výrazných kontrastů. Když se ponoříte do navazující rezidenční zástavby Dejvic a Bubenče, narazíte na zcela odlišné kvality. V klidných ulicích najdete široké mozaikové chodníky osázené vzrostlými stromy. Útulná malá náměstí a plácky Vás budou vítat svými restauracemi a kavárnami. Uvidíte dětská hřiště obsypaná rodinami s malými dětmi. 

Čtvrtý kvadrant Vítězného náměstí hraje v této hře kontrastů významnou roli. Roky byl tento rozsáhlý prostor ponechán ladem, a místní obyvatelé si našli svůj vlastní způsob, jak ho využívat. I přes jeho nevalné urbánní kvality ho přijali za svůj, stal se důležitým místem jejich setkávání. Farmářské trhy, různé kulturní akce, ale i obyčejné venčení psů, pikniky a další aktivity změnily tento prostor v zásadní součást života obyvatel této čtvrti. 

Náš návrh respektuje původní masterplan, avšak místní obyvatelé a jejich vztah k tomuto místu nás inspirují jít dál, než jen k pouhému naplnění stoletého plánu. Stavíme na urbánních kvalitách navazujících rezidenčních čtvrtí a na špičkové dopravní obslouženosti. Navrhujeme otevřít jinak pevné uliční fronty a zachovat tak veřejnosti přístup do všech navrhovaných urbánních prostor. 

Naší vizí je dokončit blokovou urbanistickou strukturu Dejvic a zároveň vytvořit nové živé prostory pro veřejnost uvnitř dvorů. Vdechnout tak život dvěma blokům, které mají příležitost stát se novými společenskými, kulturními a obchodními plícemi Prahy 6.

Pavel Hnilička Architects+Planners: Pavel Hnilička, Jan Hřebíček, Matěj Špinar, Jindřich Blaha

Baumschlager Eberle Architects: Hugo Herrera Pianno, Johannes Burtscher, Zeynep Yazi, Melanie Ghanem

Steiner a Malíková krajinářští architekti: Pavlína Malíková, Aleš Steiner

Projekce dopravní: Josef Filip, Pavel Soukup

Hlavní Město Praha Městská část Praha 6 IPR Penta Sekyra Kaprain Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ON plan